Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Fejbe rúgta a sértettet, majd elmenekült – vádat emelt a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a makói fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly nyá­ron oko­zott élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket egy másik fér­fi­nek.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. augusz­tus 7-én az esti órák­ban a csa­lád­já­val ita­lo­zott egy makói kocs­má­ban. Ugyan­itt tar­tóz­ko­dott a szin­tén sze­szes italt fogyasz­tó sér­tett is, aki az este folya­mán szó­vál­tás­ba keve­re­dett a vád­lot­tal, majd haza­in­dult. A vád­lott ekkor utána lépett, majd előbb fejbe rúgta, ezt köve­tő­en pedig ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet. Az üté­sek követ­kez­té­ben a sér­tett tom­pí­tás nél­kül, maga­te­he­tet­le­nül hanyatt esett. A vád­lott látva maga­tar­tá­sa követ­kez­mé­nye­it a hely­szín­ről elfu­tott, míg a szó­ra­ko­zó­he­lyen tar­tóz­ko­dók a sér­tet­tet fel­se­gí­tet­ték, aki mint­egy fél óra múlva magá­hoz tért és haza­in­dult. Rövid­del ezután a sér­tett össze­esett és csak az idő­köz­ben érte­sí­tett men­tő­sök talál­tak rá, majd álla­po­tát látva kór­ház­ba szál­lí­tot­ták.

A sér­tett a vád­lott cse­lek­mé­nye foly­tán köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett el és a halá­los ered­mény bekö­vet­ke­zé­sét csak az idő­ben érke­ző orvo­si ellá­tás hárí­tot­ta el.

A sér­tett fej­sé­rü­lé­se egyéb­ként 8 hét alatt gyó­gyult meg.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­lott több­szö­rös vissza­eső, vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt több­ször állt bíró­ság előtt.

A más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.