Főoldal » Hírek » Fejszenyéllel bántalmazta a sértetteket - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség halált okozó és élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2021 már­ci­u­sá­ban Tata­bá­nyán egy fej­sze­nyél­lel úgy bán­tal­ma­zott két sér­tet­tet, hogy közü­lük az egyik a kór­ház­ban éle­tét vesz­tet­te, míg a másik élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő férfi 2021. már­ci­us 12-én a dél­utá­ni órák­ban Tata­bá­nyán elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en egy 60 cen­ti­mé­ter hosszú­sá­gú fej­sze­nyél­lel a fején és test­szer­te meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lé­se keletkezett.

A férfi 2021. már­ci­us 27-én az esti órák­ban egy másik sér­tet­tet is bán­tal­ma­zott, mert a sér­tett enge­dély nél­kül elvit­te a gép­jár­mű­vét, amit össze­tört. A vád­lott ököl­lel és fej­sze­nyél­lel hosszabb időn keresz­tül a fején, és test­szer­te ütöt­te a sér­tet­tet, aki­nek emi­att kopo­nya­űri vér­zé­ses sérü­lé­se kelet­ke­zett és a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en elhalálozott.

A főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek, vala­mint élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Törvényszékre.

A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint tilt­sa el őt a köz­ügyek gyakorlásától.