Főoldal » Archív » Fejszét dobott a szomszédjára

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy bün­te­tett elő­éle­tű, 56 éves gadá­nyi fér­fi­val szemben.

A vád­lott és szom­szé­dai között rég­óta hara­gos a viszony, ezért ami­kor a vád­lott 2017 júni­u­sá­ban meg­lát­ta a szom­széd udva­ron tar­tóz­ko­dó sér­tet­tet és élet­tár­sát, vesze­ked­ni kez­dett velük, több sértő kije­len­tést tett rájuk, amit a szom­szé­dok is viszonoztak.

A vád­lott a vita során oly­annyi­ra indu­lat­ba jött, hogy az udva­rá­ról fel­vett egy 72 cm nyél­hosszú­sá­gú, több mint 2 kg súlyú fej­szét, és azt 6-7 méter távol­ság­ból a sér­tett feje irá­nyá­ba dobta. A sér­tet­tet a vád­lott táma­dá­sa nem érte várat­la­nul, ezért a felé repü­lő bal­tát alkar­já­val kivéd­te, amely azon­ban az erős ütés­től eltö­rött, illet­ve a has­tá­jé­ka is meg­sé­rült.  A rend­őrö­ket és a men­tő­ket végül a sér­tett élet­tár­sa érte­sí­tet­te a történtekről.

Az ügyész­ség a koráb­bi elíté­lé­sei miatt erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra se legyen bocsátható.