Főoldal » Archív » Fejszével a kezében fogadta a nyomozókat

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban – az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott 15 napon belül - állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 61 éves mar­ca­li fér­fit, aki egy fej­szé­vel fenye­get­te a vele szem­ben intéz­ke­dő rendőröket.

A Mar­ca­li Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lyá­nak nyo­mo­zói 2018. júni­us 27-én a vád­lott házá­hoz men­tek azért, hogy gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tás­ra előállítsák.

A vád­lott a nyo­mo­zók­nak fej­szé­vel a kezé­ben nyi­tott ajtót, majd azt maga előtt tart­va, a fej­sze élét a nyo­mo­zók­ra irá­nyoz­va meg­in­dult felé­jük, miköz­ben azzal fenye­ge­tő­zött, hogy meg­öli őket, illet­ve „szét­ve­ri a fejü­ket”, ha nem men­nek el. A rend­őrök a biz­ton­sá­gos távol­sá­got tart­va hát­rál­ni kezd­tek a vád­lott elől, miköz­ben fegy­ve­rü­ket tűz­kész álla­pot­ba hoz­ták, azon­ban azt hasz­nál­ni­uk nem kel­lett, mivel a vád­lott a több­szö­ri fel­szó­lí­tá­suk­ra végül önként letet­te az élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas eszközt.

A vád­lot­tat ezután a nyo­mo­zók meg­bi­lin­csel­ték és elő­ál­lí­tot­ták a Mar­ca­li Rendőrkapitányságra.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság – oszt­va az ügyész­ség indít­vá­nyát – a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben 2 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jog­erő­re emelkedett.