Főoldal » Archív » Fejszével bántalmazta testvérét a vádlott

Vád­eme­lés élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt

Szü­le­ik halá­lát köve­tő­en a vád­lott és lány­test­vé­re együtt éltek Komá­di­ban. A sér­tet­tet koráb­ban a bíró­ság cse­lek­vő­ké­pes­sé­get kizá­ró gond­ok­ság alá helyez­te, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző idő­szak­ban a vád­lott volt a gond­no­ka. A férfi mun­ká­ja után sze­rény jöve­del­met kapott, apjuk halá­lát köve­tő­en neki kel­lett fizet­nie a csa­lá­di házra fel­vett hitel tör­lesz­tő­rész­le­tét is a napi meg­él­he­té­sük biz­to­sí­tá­sa mel­lett. 2015. év végé­re a vád­lott jelen­tős pénz­za­var­ba került, köz­üze­mi szám­lá­kat nem fize­tett és a szom­szé­dok­tól, isme­rő­sök­től köl­csön­kért össze­ge­ket sem tudta vissza­fi­zet­ni.

2016. janu­ár 11-én, az este folya­mán a vád­lott bort ivott, majd ő is és a sér­tett is lefe­küd­tek. A vád­lott éjfél körül rosszul­lé­te miatt fel­éb­redt, anya­gi körül­mé­nye­ik miatt kilá­tás­ta­lan­nak ítél­te a hely­ze­tü­ket és úgy érez­te, hogy abban jelen­tős sze­re­pe van a sér­tett­nek. A férfi ezután a ház kam­rá­já­ból magá­hoz vett egy fej­szét, az alvó sér­tett­hez ment, majd egy­szer őt a fej­sze élé­vel fejen ütöt­te. A vád­lott miu­tán szem­be­sült a tet­té­vel, rög­tön orvo­si segít­sé­get kért.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás során 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban figye­lem­mel a vád­lott által hasz­nált esz­köz jel­le­gé­re, a fejre mért ütés ere­jé­re, fenn­állt az élet­ve­szé­lyes sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­ge.

A vád­lott kóros elme­ál­la­po­ta miatt bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re nem von­ha­tó, ezért a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta a férfi fel­men­té­sét az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te kísér­le­té­nek vádja alól, egy­ide­jű­leg indít­ványt tett kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sé­nek elren­de­lé­sé­re.