Főoldal » Archív » Fejszével követelte a nyugdíját a postán - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te és köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki a tóal­má­si pos­tán egy fej­szé­vel köve­tel­te a koráb­ban fel nem vett nyug­dí­já­nak kifi­ze­té­sét.

 A bűn­ügy vád­lott­ja, egy nő 2016 már­ci­u­sá­ban bement Tóal­má­son a pos­tá­ra. Ott a koráb­bi hóna­pok­ra ese­dé­kes, de fel vett nyug­dí­já­nak kifi­ze­té­sét köve­tel­te. A pénz­tá­ros elma­gya­ráz­ta a nőnek, hogy ezt az össze­get már nem tudja kifi­zet­ni, mert az már nincs a pos­tán. Az aktu­á­lis, már­ci­us havi nyug­dí­jat a pénz­tá­ros kifi­zet­te az asszony­nak.

A vád­lott han­gos­kod­va haza­ment.

Kis idő eltel­té­vel vissza­ment a pos­tá­ra, ám most már a kezé­ben egy fej­szé­vel. Újra csak a koráb­ban fel nem vett nyug­dí­ja kifi­ze­té­sét köve­tel­te a pénz­tá­ros­tól. Azért, hogy sza­va­i­nak kellő nyo­ma­té­kot adjon, a fej­szé­vel a pénz­tár üveg­fa­lá­ra és pult­já­ra csa­pott. Ekkor egy vára­ko­zó ügy­fél kivet­te a fej­szét az asszony kezé­ből, és kiza­var­ta őt a pos­tá­ról.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­vel, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett, köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádol­ja a nőt, aki­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

Buda­pest, 2016. októ­ber 12. nap­ján

Dr. Szabó Ferenc

főügyész

2016. 10. 12. Pest