Főoldal » Hírek » Fejszével rongálta meg a villanyelosztó dobozokat - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a 26 éves fér­fi­val szem­ben, aki lakó­he­lyén szó­ra­ko­zás­ból több vil­lany­el­osz­tó doboz­ra rácsa­pott fej­szé­jé­vel, ami miatt rövid időre szü­ne­telt az áramszolgáltatás.

A beszá­mí­tá­si képes­sé­gé­ben köze­pes fok­ban kor­lá­to­zott vád­lott 2020 októ­be­ré­ben fát akart haso­gat­ni egy Mar­ca­li­hoz közel eső köz­ség­ben, azon­ban élet­len­nek talál­ta fej­szé­jét, ezért fel­ke­res­te isme­rő­sét, hogy élez­ze meg.

Az isme­rős - esz­köz hiá­nyá­ban - nem tudott segí­te­ni a fér­fi­nak, aki így tovább indult egy másik falu­be­li­jé­hez. A vád­lott út köz­ben szán­dé­ko­san ráütött a fej­szé­vel az utcán lévő, beton­osz­lop­ra sze­relt vil­lany­el­osz­tó doboz­ra, ami behor­padt és az ütés ere­jé­től a benne lévő kap­cso­ló lekap­csolt, ezál­tal az áram­el­lá­tás 12 fogyasz­tó­nál megszűnt.

A ter­hel­tet másik isme­rő­se azzal küld­te haza, hogy majd más­nap men­jen vissza, amit a férfi tudo­má­sul vett és ott­ho­na felé vette az irányt. A vád­lott ez alka­lom­mal is rácsa­pott a fej­szé­vel egy vil­lany­el­osz­tó doboz­ra, ami miatt 17 újabb fogyasz­tó­nál szűnt meg az áramszolgáltatás.

A férfi végül ott­ho­na előtt pró­bál­ta meg a beto­non húzva meg­élez­ni fej­szé­jét, ami­vel édes­any­ja fel­szó­lí­tá­sá­ra hagyott fel.

A vád­lott az elosz­tó dobo­zok meg­ron­gá­lá­sá­val össze­sen 112.000 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a fér­fi­val szemben.

A fel­hasz­nált képek a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­jén készültek.