Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Fejszével támadt a kiskorú fiúra a férfi - a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség azzal a 37 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2022 októ­be­ré­ben egy 17 éves fiút bán­tal­ma­zott és fej­szé­vel akart rá lesúj­ta­ni, majd végül az utcán par­ko­ló motor­ját verte szét az egyik Pápa kör­nyé­ki faluban. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő kap­cso­la­tot tar­tott a volt élet­tár­sá­tól szü­le­te­tett gyer­me­ke­i­vel és tudott arról, hogy a nő barát­nő­jé­nek fia több­ször fel­ügyel a gye­re­kek­re. A vád­lott azt fel­té­te­lez­te, hogy az asszony és a sér­tett között érzel­mi kap­cso­lat áll fenn, ezért fél­té­keny­ség­ből az egyik közös­sé­gi olda­lon szi­dal­maz­ta is a fia­talt, aki­vel azon­ban sze­mé­lye­sen soha­sem találkozott.

A férfi 2022. októ­ber 11-én este is a csa­lád lakó­he­lyén járt, ami­kor meg­lát­ta a kis­ko­rú sér­tett ház előtt par­ko­ló motor­ke­rék­pár­ját. Ekkor elő­ze­tes beje­len­tés nél­kül itta­san bement a házba, ahol a nap­pa­li­ban a sér­tett a gyer­me­kek­kel a tele­ví­zi­ót nézte. A férfi bele­kö­tött a fia­tal fiúba, és szá­mos alka­lom­mal ököl­lel fejen, tar­kón ütöt­te.  A sér­tett a kazán­ház­ba mene­kült a vád­lott elől, aki ott tovább bán­tal­maz­ta, majd egy fej­szét vett magá­hoz és annak élé­vel ütött a fiú felé, aki sze­ren­csé­sen elfor­dult az ütés elől és az utcá­ra mene­kült. A férfi oda is követ­te, pró­bál­ta utol­ér­ni, de a sér­tett elfu­tott előle. Az elkö­ve­tő ezek után dühé­ben a fej­szé­vel neki­esett a sér­tett motor­já­nak és mint­egy 37 000 forin­tos kárt okoz­va meg­ron­gál­ta, majd egy köze­li bozó­tos­ba lökte.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indít­ványt a vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban az ügy­ben eljá­ró Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­nél. Továb­bá azt is indít­vá­nyoz­ta hogy a bíró­ság a férfi egy koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sé­nek utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el, miu­tán az újabb bűn­cse­lek­ményt a fel­füg­gesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el.