Főoldal » Archív » Fejszével támadt apósára egy debreceni férfi

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken

A vád­lott a sér­tett lányá­val élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban, közös gyer­me­kük is szü­le­tett. 2016. feb­ru­ár­já­ban az együtt­élés meg­sza­kadt, a fia­tal nő a gyer­mek­kel egyik roko­na deb­re­ce­ni ingat­la­ná­ba köl­tö­zött, ahol a vád­lott rend­sze­re­sen meg­lá­to­gat­ta őket.

2016. már­ci­us 17-én a férfi ebben az ingat­lan­ban tar­tóz­ko­dott, ahol szó­vál­tás ala­kult ki közte és volt élet­tár­sa között annak élet­vi­te­le miatt, ami­ért a vád­lott a nő apját, a sér­tet­tet hibáztatta.

Ugyan­ezen a napon az esti órák­ban a sér­tett és fele­sé­ge láto­gat­ta meg a nőt és gyer­me­ket, majd 18 óra körü­li idő­ben a ház­nál ismét meg­je­lent a vád­lott. Az indu­la­tos férfi közöl­te volt élet­tár­sá­val, hogy cso­ma­gol­jon össze és men­jen vele, azon­ban a sér­tett ezt meg­aka­dá­lyoz­ta és fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja el a házat.

A vád­lott azon­ban egy fej­szé­vel rátá­madt a csa­lád­ját védel­me­ző sér­tett­re, több­ször a feje irá­nyá­ba ütött, eköz­ben azt han­goz­tat­va, hogy megöli.

A vád­lott a fej­szé­vel a helyi­ség­ben lévő cse­rép­kály­hát talál­ta el, ezt a hely­ze­tet kihasz­nál­va a sér­tett kicsa­var­ta a kezé­ből a fejszét.

A sér­tett véde­ke­zé­se foly­tán az üté­sek őt nem talál­ták el, így sérü­lést nem szenvedett.

Tekin­tet­tel arra, hogy a fej­sze embe­ri élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas és a vád­lott cse­lek­mé­nye során több­ször is han­goz­tat­ta, hogy meg­öli az apó­sát, vala­mint az üté­se­ket fejre céloz­ta, így szán­dé­ka a sér­tett éle­té­nek kiol­tá­sá­ra irányult.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.