Főoldal » Archív » Fejszével támadt ismerősére a vádlott

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 19 éves fér­fi­val szem­ben, aki az elő­ző­leg vele együtt ita­lo­zó 56 éves sér­tet­tet egy fej­sze tompa felé­vel több­ször fejbe ütötte. 

Az elkö­ve­tő és a sér­tett ismer­ték egy­mást, mivel a sér­tett koráb­ban a vád­lott édes­ap­já­nál lakott, azon­ban a fia­tal férfi haza­köl­tö­zé­sét köve­tő­en távo­zott a házból.

A vád­lott és a sér­tett 2016. novem­ber ele­jén az egyik nyirá­di ven­dég­lá­tó­he­lyen talál­ko­zott, ahol együtt ita­loz­tak és több­ször fel­vált­va fizet­tek egy­más­nak. Az elkö­ve­tő a alko­hol fogyasz­tá­sa előtt nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­szert vett be.

Ita­lo­zá­suk köz­ben a vád­lott fel­aján­lot­ta a sér­tett­nek, hogy ad neki egy téli bakan­csot, ezért együtt az elkö­ve­tő lakó­he­lyé­re men­tek, köz­ben a sér­tett az egyik üzlet­be betér­ve dohányt vásá­rolt. Érke­zé­sü­ket köve­tő­en a vád­lott a csa­lá­di ház mögöt­ti fatá­ro­ló­ba hívta isme­rő­sét azzal, hogy ott sodor­ja­nak cigarettát.

A fatá­ro­ló­ban a vád­lott a ciga­ret­tá­kat a föld­re dobta, s miköz­ben a sér­tett azo­kért leha­jolt, a vád­lott kezé­be vette a táro­ló­ban lévő fej­szét, majd annak tompa felé­vel, nagy erő­vel meg­ütöt­te isme­rő­se fejét, aki arc­cal a föld­re esett. A vád­lott a föl­dön fekvő és erő­sen vérző sér­tett fejét eztután még 2-3 alka­lom­mal a fej­sze tompa felé­vel meg­ütöt­te. A sér­tett a vád­lott kezét meg­fog­va pró­bált véde­kez­ni, de eköz­ben az esz­mé­le­tét vesztette.

Az elkö­ve­tő ezt látva meg­ijedt, és a szom­széd­ja segít­sé­gét kérte, aki érte­sí­tet­te a men­tő­ket, így az élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban lévő sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, s ott megműtötték.