Főoldal » Hírek » Fejszével törte össze a fénysorompót - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 50 éves férfi ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő egy bor­so­di kis­te­le­pü­lés bel­te­rü­le­tén kihe­lye­zett vas­úti keresz­te­ző­dés­ben lévő fény­jel­ző készü­lé­kek lám­pa­test­je­it fej­szé­vel összetörte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. novem­ber köze­pén, éjsza­ka egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen ittas álla­pot­ban gya­lo­go­san köz­le­ke­dett, és ami­kor oda­ért a vas­úti keresz­te­ző­dés­hez, a ren­del­te­tés­sze­rű­en műkö­dő fény­jel­ző készü­lé­kek fehér, sza­bad jel­zést kibo­csá­tó lám­pa­test­je­i­nek biz­ton­sá­gi üve­gét a nála lévő 1 méte­res fej­szé­vel betör­te. Az esz­köz­zel a spe­ci­á­lis izzó­kat is összetörte.

Cse­lek­mé­nyé­vel veszé­lyez­tet­te a vas­úti átjá­ró­ban köz­le­ke­dők éle­tét, testi épsé­gét, mivel a fény­jel­ző készü­lé­kek biz­to­sí­tá­si módja már nem volt tel­jes érté­kű, ugyan­is sza­bad­jel­zést nem adtak.

Ezen túl­me­nő­en a férfi több mint 300.000 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben – köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.