Főoldal » Archív » Fejszével törte szét „sógora” koponyáját a Győr környéki férfi

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 37 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2016 decem­be­ré­ben egy más­fél kilo­gramm súlyú fej­szé­vel fejen ütöt­te élet­tár­sa test­vé­rét.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tő hara­gos viszony­ban volt élet­tár­sa csa­lád­já­val, őket ki is til­tot­ta győr­sze­me­rei ott­ho­ná­ból.

2016. decem­ber 6. nap­ján kora este, 12 órá­nyi mun­ká­ból haza­ér­ve mégis „anyó­sát” és „sógo­rát” talál­ta ott­ho­ná­ban, aki­ket azon­nal el is kül­dött. Az ebből kibon­ta­ko­zó vita során a ter­helt a ház­ból kife­lé indult, őt követ­te az éppen öltöz­kö­dő sér­tett férfi.

Az udvar­ra kiér­ve a vád­lott vissza­for­dult, látta az öltöz­kö­dő sér­tett felé moz­du­ló kezét, majd fel­dúlt álla­pot­ban fel­kap­ta a keze ügyé­be eső 85 cm-es fej­szét, ami­vel nagy erő­vel a sér­tett fejé­re ütött.

A sér­tett az ütés­től elesett, feje erő­sen vérez­ni kez­dett. Ezt látva a ter­helt hívta a men­tő­ket.

A 30 éves férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben kopo­nya­te­tő­jé­nek dara­bos töré­sét, fején több továb­bi csont­já­nak töré­sét, a kopo­nyán belül a lágy részek zúzó­dá­sát és vér­zé­sét szen­ved­te el.

A sér­tett­nél a hely­szí­nen köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot ala­kult ki, éle­tét az idő­ben érke­ző szak­sze­rű segít­ség men­tet­te meg.

A fel­épü­lé­si idő mint­egy hat hónap­ra tehe­tő, azon­ban a sér­tett­nek a kopo­nya­cson­tok rész­le­ges hiá­nyá­val járó mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal is szá­mol­nia kell. Emel­lett nem zár­ha­tó ki neu­ro­ló­gi­ai, pszi­chi­át­ri­ai tüne­tek vissza­ma­ra­dá­sa sem.

A vád­irat­ban sze­rep­lő bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.