Főoldal » Archív » Fejszével verte szét a villanyórát, mert nem kapott több áramot

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a sió­fo­ki fér­fit, aki fej­szé­vel tette tönk­re a test­vé­re által hasz­nált villanyórát.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott lak­ré­szé­ben nem volt áram, ezért a vele egy tel­ken, de külön lak­rész­ben élő nővé­re meg­en­ged­te neki, hogy tőle egy hosszab­bí­tó­val átve­zes­se magá­hoz az ára­mot. A vád­lott azon­ban több­szö­ri fel­szó­lí­tás­ra sem volt haj­lan­dó az álta­la elhasz­nált ára­mot a nővé­ré­nek kifi­zet­ni, aki ezt meg­elé­gel­ve 2018 janu­ár­já­ban a hosszab­bí­tót az elosz­tó­ból kihúzta.

Ami­kor a vád­lott egy janu­ár végi napon, kora dél­előtt ezt ész­re­vet­te, dühé­ben az épü­let utca­fron­ti részén elhe­lye­zett vil­lany­órát fej­szé­vel szét­ver­te, a mérő­egy­ség ettől üzem­kép­te­len lett, a vád­lott mint­egy 71.000 Ft kárt oko­zott. A vád­lott cse­lek­mé­nyét az utca­be­li, kör­nyék­be­li lakók is ész­lel­ték és figyelték.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve a vád­lot­tal szem­ben két évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett, egy év és két hónap tar­ta­mú fog­ház­bün­te­tést sza­bott ki. A járás­bí­ró­ság is indo­kolt­nak látta, hogy a pró­ba­idő alatt a vád­lott élet­vi­te­lét figye­lem­mel kísér­jék, ezért elren­del­te párt­fo­gó fel­ügye­le­tét is. Az íté­let a kihir­de­té­sét köve­tő­en azon­nal jog­erős lett.