Főoldal » Archív » Feketén kereskedtek zöldségekkel - vádemelés

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az öt sze­méllyel szem­ben, akik 2013. és 2016. között öt Csong­rád megyei szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kere­té­ben zöld­sé­gek szám­la nél­kü­li for­gal­ma­zá­sá­val mint­egy 132 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak érde­kelt­sé­gi köré­be tar­to­zó csa­nád­pa­lo­tai, pit­va­ro­si, köve­gyi, makói és kis­te­le­ki szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok 2013. tava­sza és 2016. év vége közöt­ti idő­szak­ban külön­bö­ző mező­gaz­da­sá­gi ter­mé­ke­ket, főként hagy­mát, pet­re­zsely­met, gyö­ke­ret sze­rez­tek be az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt ter­me­lők­től szám­la, és így az álta­lá­nos for­gal­mi adó meg­fi­ze­té­se nél­kül. Az így beszer­zett zöld­sé­get azután kis­te­her­gép­jár­mű­vek­kel Sze­ged­re szál­lí­tot­ták, ahol az egyik nagy­ba­ni pia­con érté­ke­sí­tet­ték. A vád­lot­tak egy­részt az isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek­től szám­la és az áfa meg­fi­ze­té­se nél­kül meg­vá­sá­rolt mező­gaz­da­sá­gi ter­mé­kek lega­li­zá­lá­sa érde­ké­ben valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat sze­rez­tek be, és így a beval­lá­sa­ik­ban, mint a cégek által fize­ten­dő adó­val szem­ben levon­ha­tó áfát sze­re­pel­tet­ték azok adó­tar­ta­mát. Ezzel pár­hu­za­mo­san a pia­co­kon tör­tént érté­ke­sí­té­sek­ről kiál­lí­tott valós szám­lák egy részét nem sze­re­pel­tet­ték a beval­lá­sa­ik­ban, így is csök­kent­ve az adó­fi­ze­té­si kötelezettségüket.

A vád­irat sze­rint az öt vád­lott az öt gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kere­té­ben rész­ben egy­más­sal pár­hu­za­mo­san működ­ve, rész­ben egy­mást vált­va követ­te el az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek vagyo­ni hát­rányt okozó cselekményét.

A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel, szám­vi­tel rend­je meg­sér­té­sé­vel bűn­tet­té­vel, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A főügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tak tekin­te­té­ben a 2018. júli­us 1. nap­já­tól hatá­lyos új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­re figye­lem­mel a bíró­ság által kisza­ban­dó bün­te­tés hatá­ro­zott tar­ta­má­ra is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád tár­gyát képe­ző vala­mennyi bűn­cse­lek­mény vonat­ko­zá­sá­ban a vád­lot­tak beis­me­rik bűnös­sé­gü­ket és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való jogukról.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­tést hozni.