Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Fel akarta égetni dühében a kávézót – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a húszas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki egy vita miatt gyúj­to­ga­tott Bala­tonl­el­lén.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2021 decem­be­ré­ben, az éjsza­kai órák­ban egy bala­ton­lel­lei ven­dég­lá­tó­he­lyen ita­lo­zott, ami­kor szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy szá­má­ra isme­ret­len fér­fi­val. A vesze­ke­dés a kávé­zó tera­szán, majd attól távo­labb is foly­ta­tó­dott, ezért a férfi elha­tá­roz­ta, hogy sérel­me meg­tor­lá­sa­ként fel­ége­ti a ven­dég­lá­tó­he­lyet.

A vád­lott terve meg­va­ló­sí­tá­sa cél­já­ból a köze­li ben­zin­kút­ra gya­lo­golt, ott egy PET palack­ba ben­zint vásá­rolt, amit aztán szét­lo­csolt a kávé­zó tera­szán. Miu­tán a férfi meg­győ­ző­dött arról, hogy az üzem­anyag láng­ra kap, távo­zott a hely­szín­ről.

A tűz a ter­helt szán­dé­ka elle­né­re kis idő múlva a hideg idő és a gyú­lé­kony anya­gok távol­sá­ga miatt embe­ri beavat­ko­zás nél­kül kialudt, így kizá­ró­lag a sze­ren­csé­nek volt köszön­he­tő, hogy az égés nem ter­jedt tovább és anya­gi kár sem követ­ke­zett be.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a koráb­ban már bün­tet­ve volt vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indít­ványt.

A kép a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén, a kávé­zó tera­szán készült az égés­nyo­mok­ról.

A kávézó teraszán készült égésnyomok