Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fel akarta gyújtani alkalmazottját – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­ványt tett egy negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra. Az elkö­ve­tő fél­té­keny­sé­gé­ben gyú­lé­kony anyag­gal locsol­ta le a sér­tet­tet, és csak a jelen­lé­vők köz­be­lé­pé­se miatt nem vitte vég­hez a tervét.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott­nak és fele­sé­gé­nek közös cége van, mely a csa­lá­di házuk föld­szint­jén műkö­dik. A férfi gya­nú­ja sze­rint az alkal­ma­zott­juk­ként dol­go­zó férfi és a fele­sé­ge sze­rel­mi kap­cso­lat­ban áll egy­más­sal, ezért 2024. júni­us 6-án, dél­után, behív­ta és szá­mon kérte őket az iro­dá­já­ban, azon­ban tagad­ták a viszonyt. A cég­ve­ze­tő ekkor trá­gár kife­je­zé­sek­kel illet­te az alkal­ma­zott­ját és a fele­sé­gét, dühé­ben rosszul lett és men­tőt hív­tak hozzá. Álla­po­ta sta­bi­li­zá­ló­dá­sát köve­tő­en ismét vitat­koz­tak az ekkor mun­kát végző sér­tet­tel, szó­vál­tá­suk köz­ben a gya­nú­sí­tott elküld­te a fér­fit, ő azon­ban ennek elle­né­re foly­tat­ta a tevékenységét.

Húsz perc eltel­té­vel a férfi egy ben­zin és gáz­olaj keve­ré­két tar­tal­ma­zó kan­ná­val lelo­csol­ta a sér­tett kör­nye­ze­tét, vala­mint a ruhá­za­tát is, majd magá­hoz vett egy papír­la­pot és egy öngyúj­tó­val meg­pró­bál­ta meg­gyúj­ta­ni. Fele­sé­ge a helyi­ség bejá­ra­tá­ban ész­lel­te a férje cse­lek­mé­nyét és a két férfi közé állt, majd a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó többi alkal­ma­zott segít­sé­gé­vel elhúz­ták a gya­nú­sí­tot­tat a helyszínről.

A férfi őri­zet­be véte­lét köve­tő­en a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet – az indít­vánnyal egye­ző­en – a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elrendelt.

A dön­tés a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zé­sé­re tekin­tet­tel nem végleges.