Főoldal » Hírek » Fel akarta gyújtani az anyját - vádemelés

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt.

A vád sze­rint a vád­lott 2016-ban elvált a fele­sé­gé­től és haza­köl­tö­zött egy bor­so­di nagy­köz­ség­be, ahol szü­le­i­vel és báty­já­val élt együtt egy csa­lá­di házban.

A vád­lot­tal szem­ben 2018 már­ci­u­sá­ban rend­őri intéz­ke­dés tör­tént, mert a ház­ban össze­tört két szé­ket, és a csa­lád­ta­gok fél­tek tőle. 2019. októ­be­ré­ben, dél­után, a vád­lott zak­la­tot­tan visel­ke­dett, fel-alá jár­kált, magá­ban beszélt, majd késő este, ami­kor a szü­lei már lefe­küd­tek, bement a szo­bá­juk­ba, oda­állt az anyja mellé az ágy szé­lé­hez, és egy üveg­edény­ből 1-2 dl motor­ben­zint locsolt az anyja ruhá­za­tá­ra és a pléd­re, majd közöl­te, hogy „kime­gyek gyu­fá­ért és felgyújtalak”.

Kiment a szo­bá­ból, azon­ban az apja utána kia­bált, hogy ne mer­jen vissza­jön­ni, tűn­jön el, erre elhagy­ta a házat.

Az ese­mé­nyek­ről a test­vé­re érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A motor­ben­zin tűz- és rob­ba­nás­ve­szé­lyes anyag, a sér­tett által viselt fel­sőt és plé­det pedig olyan visz­kóz alapú szá­lak alkot­ták, ame­lyek éghetőek.

A vád­lott kóros elme­ál­la­po­tú, kép­te­len arra, hogy a cse­lek­mé­nye követ­kez­mé­nye­it fel­is­mer­je, ese­té­ben a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­ge fennáll.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés alatt álló vád­lot­tal szem­ben kóros elme­ál­la­po­tá­ra tekin­tet­tel indít­vá­nyoz­ta a vád alóli fel­men­té­sét, és kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sé­nek elrendelését.