Főoldal » Hírek » Fel akarta gyújtani otthonát – vádemelés fotóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki egy csa­lá­di vita hevé­ben fel akar­ta gyúj­ta­ni otthonát.

A vád­irat sze­rint a nő a csa­lád­tag­ja­i­val tör­tént több­szö­ri vita miat­ti fel­fo­ko­zott lel­ki­ál­la­pot­ban 2020. júni­us 2-án, a déli órák­ban vér­tes­som­lói csa­lá­di házuk­ban seb­ben­zin­nel átita­tott ruha­ne­műt, papírt, pelen­kát helye­zett el, majd meg­gyúj­tot­ta azo­kat. Ennek követ­kez­té­ben az ingat­lan­ban tűz kelet­ke­zett. A tűz égése során a fel­szál­ló égés­ter­mék és a sugár­zó hő ter­je­dé­se a csa­lá­di ház épü­le­tét, vala­mint a szom­szé­dos ingat­la­no­kat és a ben­nük tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek, éle­tét, testi épsé­gét veszé­lyez­tet­te. A tűz tovább ter­je­dé­sét a vád­lott menye aka­dá­lyoz­ta meg azzal, hogy a kataszt­ró­fa­vé­del­mi ható­ság meg­ér­ke­zé­sé­ig meg­kezd­te a tűz oltását.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.