Főoldal » Hírek » Fél éve ítélték el embercsempészésért a férfit, most újra elkövette a bűncselekményt - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés tár­gyá­ban letar­tóz­ta­tás­ra tett indít­ványt azon román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, akit 2022 novem­be­ré­ben minő­sí­tett ember­csem­pé­szés miatt jog­erő­sen 2 év 2 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítéltek.

A fér­fit koráb­ban a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság 2022. novem­ber 24. nap­ján kelt és jog­erős íté­le­té­vel ember­csem­pé­szés bűn­cse­lek­mény miatt 2 év 2 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és 4 év kiuta­sí­tás­ra ítél­te azzal, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés fele részé­nek letöl­té­sét köve­tő­en fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsát­ha­tó. A bíró­ság az íté­let­ben az –  egy éve tartó – elő­ze­tes fog­va­tar­tás beszá­mí­tá­sá­ról is ren­del­ke­zett. Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi ekkor egy sze­mély­au­tó­ban 11 főt szál­lí­tott, és csak hosszas üldö­zést köve­tő­en sike­rült őt rend­őri ellen­őr­zés alá vonni.

A jelen­le­gi meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 32 éves férfi 2023. júni­us 20. nap­ján 29 főt szál­lí­tott egy magyar rend­szá­mú kis­te­her­au­tó­val az M1-es autó­pá­lyán Auszt­ria irá­nyá­ba, ami­kor a rend­őrök ellen­őriz­ni akar­ták. A férfi a rend­őrö­ket ész­lel­ve nagy sebes­ség­gel, a for­gal­mi sávo­kat vál­to­gat­va mene­kül­ni pró­bált, de neki­üt­kö­zött egy civil jel­le­gű oszt­rák rend­őr­sé­gi autó­nak. Ezután futva mene­kült tovább, de elesett, így a rend­őrök elfogták.

Az ügyész­ség jelen ügy­ben a fér­fi­val szem­ben benyúj­tott letar­tóz­ta­tá­si indít­vány­ban a szö­ké­si kísér­let tényé­re és annak továb­bi veszé­lyé­re, az eljá­rás nehe­zí­té­sé­nek lehe­tő­sé­gé­re és a bűn­is­mét­lés foko­zott való­szí­nű­sé­gé­re hivatkozott.

A bíró­ság az ügyész­ség érve­i­vel egyet­ért­ve egy hónap­ra elren­del­te az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés vég­le­ges­sé vált.