Főoldal » Archív » Fél évtizedig árulta a drogot - vádemelés

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség for­ga­lom­ba hoza­tal­lal elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és meg­szer­zés­sel, tar­tás­sal elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki elfo­gá­sát meg­elő­ző öt év alatt követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott évek óta rend­sze­res kábí­tó­szer fogyasz­tó. A kábí­tó­szert ele­in­te a saját fogyasz­tá­sá­ra sze­rez­te be nagyobb mennyi­ség­ben, majd idő­vel a mari­hu­á­ná­ból elő­ször a bará­ta­i­nak adott át, később egyre szé­le­sebb kör­ben az isme­rő­sei köré­ben ter­jesz­tet­te azt. A vád­lott a bará­ta­i­tól ele­in­te pénzt nem kért a kábí­tó­sze­rért, idő­vel azon­ban már ellen­ér­ték fejé­ben érté­ke­sí­tet­te a dro­got a beszer­zé­si árán. Az elkö­ve­tő nyolc fogyasz­tó­nak adott át, illet­ve érté­ke­sí­tett mari­hu­á­nát rend­sze­re­sen.

A vád­lott által meg­szer­zett, érté­ke­sí­tett és elfo­gyasz­tott kábí­tó­szer együt­tes mennyi­sé­ge mint­egy négy­sze­re­sen halad­ja meg a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát.

A vád­lott 2018. augusz­tus 23. nap­ján a kora dél­utá­ni órák­ban Dömös bel­te­rü­le­tén vezet­te a  rend­őri intéz­ke­dés alá vont sze­mély­gép­ko­csi­ját.  A nyo­mo­zó ható­ság a gép­ko­csi bal első ülés hát­tám­lá­já­nak hátsó táro­ló­zse­bé­ből lefog­lalt egy digi­tá­lis mér­le­get, ame­lyet a vád­lott a mari­hu­á­na ada­go­lá­sá­hoz hasz­nált. A vád­lott  a ruhá­za­tá­ba rejt­ve tar­tott magá­nál egy műanyag tasa­kot, amely­ben alu­fó­li­ák­ba cso­ma­golt kábí­tó­szer volt, vala­mint a laká­sán fém doboz­ban elrejt­ve tárolt kábí­tó­szert, eze­ket a nyo­mo­zó ható­ság ugyan­csak lefog­lal­ta.

Az ügyész­ség a 2018. augusz­tus 24. nap­já­tól letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben benyúj­tott vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a letar­tóz­ta­tást tart­sa fenn, továb­bá amennyi­ben a vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy őt a bíró­ság 3 év bör­tön­bün­te­tés­re, és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je. Az ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat 104.000 forint vagyon­el­kob­zás­ra is ítél­je, vala­mint köte­lez­ze 558.530 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re.