Főoldal » Archív » Felajánlották, hogy hazakísérik, majd útközben kirabolták

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy huszon­öt éves ózdi férfi és tizen­hét éves fia­tal­ko­rú társa letartóztatását.

Az Ózdi Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon foly­ta­tott nyo­mo­zás ada­tai alap­ján, 2020. május 23-án este a gya­nú­sí­tot­tak és a későb­bi sér­tett egy közös isme­rő­sük ózdi laká­sán tar­tóz­kod­tak. A lakás­ban lakó nő meg­kér­te az ittas álla­pot­ban lévő sér­tet­tet, hogy távoz­zon az ott­ho­ná­ból. Ezt hall­va a gya­nú­sí­tot­tak fel­aján­lot­ták, hogy álla­po­tá­ra tekin­tet­tel segí­te­nek haza­men­ni a szá­muk­ra egyéb­ként isme­ret­len fér­fi­nak. Miu­tán hár­mas­ban elin­dul­tak, néhány méter meg­té­te­le után az egyik gya­nú­sí­tott hir­te­len átka­rol­ta a sér­tett nya­kát, és lerán­tot­ta a föld­re, majd a társa átku­tat­ta a férfi zse­be­it és elvet­te a nála lévő kész­pénzt. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tot­tak a férfi cipő­it is lehúz­ták és maguk­hoz vet­ték, majd miu­tán még több­ször meg­ütöt­ték a föl­dön fekvő sér­tet­tet, távoz­tak a helyszínről.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A nyo­mo­zó ható­ság az elkö­ve­tő­ket társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja, mely bűn­cse­lek­mé­nyért a bűnös­sé­gük meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén, a fel­nőtt­ko­rú gya­nú­sí­tot­tat akár nyolc év, míg fia­tal­ko­rú tár­sát leg­fel­jebb öt év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­he­ti a bíróság.

A járá­si ügyész­ség az eljá­rás ada­tai alap­ján meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gya­nú­sí­tot­tak ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye,- ezen túl­me­nő­en a fia­tal­ko­rú ese­té­ben továb­bi fel­té­tel­ként, az elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény külö­nös tár­gyi súlya is - ezért indít­ványt tett letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sé­re a Mis­kol­ci Járásbíróságnak.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és mind­két elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.