Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Félelemben tartotta és rendszeresen verte az élettársát- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 25 éves fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint, a vád­lott és sér­tett nő élet­tár­si kap­cso­lat­ban élnek egy bor­so­di kis­vá­ros­ban, kap­cso­la­tuk­ból három gyer­mek született.

Az élet­tár­sak között gya­ko­ri­ak vol­tak a vesze­ke­dé­sek, melyek a vád­lott részé­ről több­ször tett­le­ges­sé­gig fajul­tak. A férfi 2020 júni­u­sá­ban közös laká­suk­ban leg­alább három alka­lom­mal bán­tal­maz­ta, több­ször arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki tart­va a vád­lot­tól, sérü­lé­se­i­vel nem for­dult orvos­hoz és a tör­tén­tek­ről a rend­őr­sé­get sem értesítette.

2020. júni­us 28-án késő este a vád­lott és az élet­tár­sa egy bal­la­gá­si ünnep­ség­ről érkez­tek haza, mikor ismét szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük a vád­lott fél­té­keny­sé­ge miatt. A vád­lott szi­dal­maz­ni kezd­te a nőt és szá­mon kérte, mert állí­tá­sa sze­rint meg­csal­ta őt. Miu­tán a sér­tett tagad­ta, hogy ilyet tett volna, a vád­lott az asz­tal­nál ülő nőt három­szor ököl­lel fejen ütöt­te, majd mikor fel­állt com­bon rúgta.

A sér­tett tart­va attól, hogy élet­tár­sa újra bán­tal­maz­ni fogja, más­nap reg­gel a gye­re­kek­kel együtt távo­zott a lakás­ból és átme­ne­ti­leg az anyó­sá­hoz köl­tö­zött. A vád­lott azon­ban több­ször oda is utána ment és agresszív maga­tar­tást tanú­sí­tott a sér­tet­tel, és a saját édes­any­já­val szem­ben is. A tör­tén­tek miatt végül a Kazinc­bar­ci­kai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben 60 napra meg­elő­ző távol­tar­tást ren­delt el.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és párt­fo­gó fel­ügye­let alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Kazinc­bar­ci­kai Járásbíróságnak.