Főoldal » Hírek » Félelmében irodájába zárkózott a lakásotthon vezetője - fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben, aki a Somogy vár­me­gyé­ben lévő gon­do­zá­si helyén a veze­tő neve­lőt jog­sze­rű eljá­rá­sá­ban fenye­ge­té­se­i­vel akadályozta.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lot­tat 2022 nya­rán szá­mon kérte a lakás­ott­hon veze­tő­je, mert más­ho­vá ment gon­do­zá­si helyé­ről, mint amit meg­be­szél­tek. A fiú ettől azon­ban dühös lett, és indu­la­to­san azzal fenye­get­te meg neve­lő­jét, hogy szét fogja verni a fejét.

A ter­helt fel­lé­pé­se miatt a sér­tett meg­ijedt, és tart­va a vád­lott továb­bi agresszív meg­nyil­vá­nu­lá­sá­tól, iro­dá­já­ba sie­tett, majd annak ajta­ját is bezár­ta. Kis idő múlva a fiú meg­je­lent a neve­lői szoba előtt, ahol tovább­ra is kia­bált, meg­ölés­sel fenye­get­te a neve­lőt és a kilin­cset rán­gat­ta. Mivel a vád­lott az ajtót nem tudta kinyit­ni, ezért dühé­ben ököl­lel rá ütött, ami az ütés ere­jé­től egy kis részen beszakadt.

A fiú agresszív visel­ke­dé­se miatt a neve­lő körül­be­lül 30 per­cen keresz­tül nem mert kijön­ni az iro­dá­ból, ezál­tal fel­ada­tai elvég­zé­sé­ben is aka­dá­lyoz­va volt.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pen a meg­ron­gált ajtó látható.