Főoldal » Archív » Felelőtlenül végzett bontásnál súlyosan megsérült egy munkás

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A vád­lott vál­lal­ko­zói szer­ző­dést kötött vil­lany­mo­to­rok cso­ma­go­ló­gé­pek­ből tör­té­nő kiszerelésére.

A mun­ka­te­rü­let átadás-átvételét köve­tő­en a hely­szí­nen mun­ka­ve­ze­tő­ként tevé­keny­ke­dő férfi a vád­lott meg­bí­zá­sa alap­ján járt el, azon­ban sem ő, sem pedig a vád­lott alkal­ma­zá­sá­ban álló sze­mé­lyek nem ismer­ték a cso­ma­go­ló­gé­pek műkö­dé­sét, ezért a vil­lany­mo­to­rok kisze­re­lé­se során nem az elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő­en jár­tak el.

Az egyik dol­go­zó­nak a cso­ma­go­ló­gép alkat­ré­szei közé kel­lett bemász­nia, és a hely­te­len bon­tás követ­kez­té­ben egy nagy súlyú elem a fejé­re esett.

A sér­tett a bal­eset során 8 napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott­nak a bon­tás meg­kez­dé­se előtt rész­le­tes bon­tá­si uta­sí­tást kel­lett volna készí­te­nie, mely­ben rög­zí­te­nie kel­lett volna a spe­ci­á­lis műve­let­sort, ezt azon­ban a férfi elmu­lasz­tot­ta és ezzel fog­lal­ko­zá­si sza­bályt szegett.

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sát indítványozta.