Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Feleségére gyújtotta a lakást a féltékeny férj – képekkel – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt azzal a hat­va­nas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki miu­tán hosszú ideig erő­sza­kos­ko­dott kap­cso­la­tuk­ban, úgy akart végez­ni fele­sé­gé­vel, hogy fel­gyúj­tot­ta IX. kerü­le­ti lakásukat. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2020-tól élet­tár­sak vol­tak, majd 2022 máju­sá­ban össze­há­za­sod­tak. A pár­kap­cso­la­tu­kat végig beár­nyé­kol­ta a férfi fél­té­keny­sé­ge és rend­sze­res alko­hol­fo­gyasz­tá­sa. A pár sokat vesze­ke­dett, ennek során a férfi gyak­ran szi­dal­maz­ta, becs­mér­lő kife­je­zé­sek­kel illet­te, vala­mint fenye­get­te és bán­tal­maz­ta a sértettet. 

2022. decem­ber 10-én este a férj ismét fél­té­keny­ked­ni kez­dett és haj­na­lig vesze­ke­dett fele­sé­gé­vel. Más­nap este a sér­tett rosszul érez­te magát, ezért a háló­juk­ba ment, ahol oxi­gén­hi­á­nyos álla­pot­ban, elalél­tan az ágyra támasz­ko­dott. Ekkor a vád­lott utá­na­ment és meg­gyúj­tott egy ruha­da­ra­bot, amit az ágyra dobott. A férfi mind­ket­te­jük halá­lát kíván­ta a tűz­zel, és már rég­óta fenye­ge­tő­zött azzal, hogy inkább meg­öli a nőt, mint­hogy az másé legyen. A sér­tett arra tért magá­hoz, hogy mel­let­te már ég az ágy. Ekkor az ott lévő pár­nák­kal meg­pró­bál­ta elol­ta­ni a tüzet, de nem sike­rült, mert a pár­nák is láng­ra kap­tak, majd a tűz rövid idő alatt tovább­ter­jedt a lakás többi részé­re is. Mikor a nő látta, hogy nem tudja elol­ta­ni a tüzet, kime­ne­kült a lakás­ból. A szom­szé­dok, miu­tán ész­lel­ték a tüzet, érte­sí­tet­ték a tűz­ol­tó­kat, akik elol­tot­ták a tüzet.

A lakás­ban talál­ha­tó nagy mennyi­sé­gű éghe­tő anyag, vala­mint a lán­gok inten­zi­tá­sa és gyors ter­je­dé­se miatt a tűz a lakás­ban tar­tóz­ko­dó nő éle­tét köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­te. A tűz a laká­son kívül­re is átter­jedt, a ház tető­szer­ke­ze­te kigyul­ladt, így fenn­állt a lehe­tő­sé­ge annak, hogy a tűz nagyobb terü­le­tek­re, a ház­ban lévő továb­bi laká­sok­ra is átter­jed­jen, ezzel az ott tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek éle­tét, testi épsé­gét is veszé­lyez­tet­te. A súlyo­sabb követ­kez­mé­nyek elma­ra­dá­sa a tűz­ol­tók sike­res beavat­ko­zá­sá­nak köszön­he­tő, akik a tüzet eloltották.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tőt külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­té­vel és kap­cso­la­ti erő­szak vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban azzal, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A rend­őr­sé­gi szem­le­fo­tó­kon az elkö­ve­tés hely­szí­ne látható.