Főoldal » Hírek » Feleséget és barátnőt akartak az Európai Unióba csempészni - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­tat­ta azt a 3, Spa­nyol­or­szág­ban és Német­or­szág­ban élő pakisz­tá­ni állam­pol­gárt, akik kedd­re vir­ra­dó­ra követ­tek el bűncselekményt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Spa­nyol­or­szág­ban élő pakisz­tá­ni test­vér­pár, és Német­or­szág­ban élő isme­rő­sük gép­ko­csi­val Romá­ni­á­ba utaz­tak. Cél­juk az volt, hogy a test­vér­pár egyi­ké­nek fele­sé­gét, és az isme­rő­sük barát­nő­jét, a román-magyar állam­ha­tá­ron átcsem­pésszék a tar­tóz­ko­dá­si helyük­re. A két nő a magyar határ köze­lé­be érve a határ­át­ke­lő­he­lyet meg­ke­rül­te a zöld­ha­tá­ron keresz­tül azért, hogy jog­el­le­ne­sen lép­je­nek Magyar­or­szág terü­le­té­re. Az elkö­ve­tők a meg­be­szél­tek­nek meg­fe­le­lő­en, 2021. októ­ber 26. nap­ján, éjjel 2 óra­kor jelent­kez­tek belé­pés­re Romá­nia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re. A belép­te­tést köve­tő­en, már magyar terü­le­ten egyi­kük kiszállt a gép­ko­csi­ból, és a zöld­ha­tá­ron átju­tott nőket a gép­ko­csi­hoz akar­ta vezet­ni, ami­kor a határ­ren­dé­szek ész­lel­ték, fel­tar­tóz­tat­ták, majd elő­ál­lí­tot­ták őket.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt mind­há­rom férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és elren­del­te vala­mennyi gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­sei nem vég­le­ge­sek, azok­kal szem­ben a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.