Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Felfegyverkezve támadtak haragosukra az utcán – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt és bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta 3 férfi ellen, aki csa­lá­di hara­go­su­kat az utcán meg­tá­mad­ták és megszurkálták. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak roko­nok, ket­ten test­vé­rek, a har­ma­dik férfi egyi­kük fia. A sér­tett szin­tén roko­nuk volt, a test­vér­pár nővé­ré­nek a fia. A vád­lot­tak és a sér­tett között régi csa­lá­di viszály állt fenn, amely oly­kor tett­le­ges­sé­gig fajult, illet­ve több­ször fel­je­len­tet­ték egymást.

A fér­fi­ak 2022. május 3-án, dél­után, a VIII. kerü­let, Prá­ter utcán halad­tak gép­ko­csi­val, ami­kor ész­re­vet­ték a sér­tet­tet. Két elkö­ve­tő, a fiú és nagy­báty­ja gyor­san kiszállt, majd kések­kel és gáz-riasztó fegy­ver­rel rátá­mad­tak a fér­fi­ra. Ezzel akar­ták a sze­rin­tük a csa­lád­ju­kat ért sérel­met meg­to­rol­ni. Az egyik táma­dó a sér­tett felé lőtt a gáz-riasztó fegy­ver­rel, de nem talál­ta el. Ezután egy kés­sel felé szúrt, a meg­tá­ma­dott a szú­rást a kezé­vel kivéd­te, a karja emi­att azon­ban meg­sé­rült. A másik táma­dó egy bozót­vá­gó kés­sel sebe­sí­tet­te meg a sér­tett vál­lát, miköz­ben társa is több­ször meg­szúr­ta. A har­ma­dik férfi, az egyik táma­dó apja eköz­ben a kocsi­ból buz­dí­tot­ta han­go­san fiát és testvérét. 

Miu­tán ész­lel­ték, hogy a táma­dás­ra töb­ben fel­fi­gyel­tek, a táma­dók vissza­ül­tek a kocsi­ba és siet­ve elhajtottak.

A sér­tett tény­le­ge­sen 8 napon belü­li sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a bán­tal­ma­zás ere­jé­re, mód­já­ra, és a táma­dott test­tá­jé­kok­ra tekin­tet­tel fenn­állt az akár élet­ve­szé­lyes sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak a reá­lis lehe­tő­sé­ge. Ennek elma­ra­dá­sa a vád­lot­ta­kon kívül álló okok­nak volt köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a test­vér­párt társ­tet­tes­ként, az egyi­kük fiát bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.