Főoldal » Hírek » Felfüggesztett börtön próbaideje alatt sem állt le a sorozattolvaj - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő egy hónap lefor­gá­sa alatt Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban nyi­tott rak­tár­ból, üzlet elé kihe­lye­zett áll­vány­ról, épít­ke­zé­si terü­let­ről, vala­mint egy isko­la­ud­var­ról is min­den moz­dít­ha­tó dol­got ello­pott. A lopott holmi eladá­sá­ból szár­ma­zó pénzt azon­nal felélte.

A vád­irat sze­rint a mun­ka­hellyel, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző kecs­ke­mé­ti férfi két fel­füg­gesz­tett bör­tön pró­ba­ide­je elle­né­re tovább­ra is lopá­sok­ból tar­tot­ta el magát. 2021 máju­sá­ban Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban hat hely­ről lopott, volt azon­ban, ahova több­ször is visszatért.

Kihasz­nál­va a hó eleji mun­ka­szü­ne­ti napot, egy iro­da­ház nyi­tott rak­tá­rá­ból iro­dai szö­vet­szé­ke­ket, zár­szer­ke­ze­tet és vil­lany­kap­cso­lót vitt el. Vissza­tér­te­kor a cég alkal­ma­zott­já­nak kerék­pár­ját is magá­val vitte. Egy köze­li utcá­ban lévő üzlet elé kihe­lye­zett áll­vány­ról 7 cso­mag locso­ló­töm­lőt lopott el.

A vád­lott hét­köz­nap, a déli órák­ban a kerí­té­sen át bemá­szott egy isko­la­ud­var­ra és a kony­ha bejá­ra­ta mel­lett lezárt kerék­pár lakat­ját lefe­szí­tet­te. Kihasz­nál­va az elekt­ro­mos kapu kinyí­lá­sát, a lopott kerék­pár­ral együtt távo­zott. Egy épü­lő­fél­ben lévő csa­lá­di ház mély­ga­rá­zsá­ból a soro­zat­tol­vaj két víz­órát akart a víz­ve­ze­ték meg­ron­gá­lá­sá­val lefe­szí­te­ni és elvin­ni. Ez ugyan nem sike­rült neki, ám a csö­vek meg­ron­gá­lá­sa miatt mint­egy 100 m3 víz a mély­ga­rázs­ba ömlött, komoly kárt okoz­va a ház tulaj­do­no­sá­nak. Néhány nap múlva egy bel­vá­ro­si kép­tár kert­jé­be is betért, ahol a locso­ló­csö­vet lete­ker­te és magá­val vitte.

A lopott hol­mit a tol­vaj min­den eset­ben pénz­zé tette, a kapott össze­ge­ket pedig felélte.

Az ügyész­ség a fér­fit több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a koráb­bi 6 és 10 hónap tar­ta­mú bör­tön­bün­te­té­se­it is utó­lag végre kell haj­ta­ni. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­ne­in készültek.