Főoldal » Hírek » Felfüggesztett börtön várhat a sikkasztó végrehajtóra - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy Nóg­rád vár­me­gyé­ben műkö­dő önál­ló bíró­sá­gi vég­re­haj­tó­val szem­ben, aki az iro­dá­ja leté­ti szám­lá­já­ról több mint 10 mil­lió forin­tot utalt át magának.

A vád sze­rint a bíró­sá­gi vég­re­haj­tó­ként dol­go­zó vád­lott 2020 októ­be­ré­ben a vég­re­haj­tói iro­dá­ja egye­dü­li tagja, egy­ben veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je volt, így ren­del­ke­zé­si jog­gal bírt a vég­re­haj­tói iroda leté­ti szám­lá­ja, vala­mint az iroda költ­ség­szám­lá­ja fölött is.

2020. októ­be­ré­ben vég­re­haj­tói ügy­szá­mok meg­je­lö­lé­se nél­kül, illet­ve fik­tív ügy­szá­mok­kal három alka­lom­mal össze­sen 10,6 mil­lió forin­tot utalt át a vég­re­haj­tói leté­ti szám­lá­ról a vég­re­haj­tói iroda költ­ség­szám­lá­já­ra annak elle­né­re, hogy ezen össze­gek elszá­mo­lá­sát meg­ala­po­zó tevé­keny­ség az adott idő­szak­ban nem volt, így a költ­sé­gek elszá­mo­lá­sa a cse­lek­mény idő­pont­ban nem volt jogszerű.

A vád­lott a jogo­su­lat­lan uta­lá­so­kat köve­tő­en a költ­ség­szám­lá­ról sze­mé­lye­sen is vett fel pénzt, illet­ve pri­vát bank­szám­lá­já­ra utalt át 7.500.000 forintot.

A 10,6 mil­lió forin­tot utóbb a vég­re­haj­tói iro­dá­nak vissza­fi­zet­te, így a sik­kasz­tás­sal oko­zott kár megtérült.

Az ügyész­ség sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a vég­re­haj­tó ellen, vele szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés egy­ide­jű kisza­bá­sát indítványozva.