Főoldal » Hírek » Felfüggesztett börtönbüntetése alatt is árulta a kábítószert – fotóval – a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség egy kábítószer-kereskedővel és két fogyasz­tó­val szem­ben emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a 35 éves férfi 2019 év máso­dik felé­től 2020 decem­be­ré­ben tör­tént elfo­gá­sá­ig a fogyasz­tók köré­ben speed néven ismert kábí­tó­szert árult Szé­kes­fe­hér­vá­ron. A fogyasz­tók tele­fo­non tar­tot­ták vele a kap­cso­la­tot, majd a meg­be­szélt helyen és idő­pont­ban vet­ték át a szert, adag­ját 2.500 forin­tért.

A fér­fit 2020. decem­ber 1-én, Szé­kes­fe­hér­vá­ron elfog­ták a rend­őrök, miu­tán az egyik fogyasz­tó­nak átad­ta a kábí­tó­szert. Ezután átku­tat­ták az álta­la hasz­nált garázst, ahol cse­kély mennyi­sé­get meg­ha­la­dó töme­gű kábí­tó­szert, és annak ada­go­lá­sá­hoz szük­sé­ges tár­gya­kat fog­lal­tak le.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te, a két fogyasz­tó­val szem­ben pedig kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat, mivel az utób­bi­ak­kal szem­ben fogyasz­tás miatt már koráb­ban is tör­tént vád­eme­lés.

A keres­ke­dő­vel szem­ben - aki ugyan­ilyen cse­lek­mény miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt díler­ke­dett -, bör­tön­bün­te­tés mel­lett köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, és a koráb­bi bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség. A fogyasz­tók­kal szem­ben az ügyész­ség köz­ér­de­kű mun­ka­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra és a keres­ke­dés­ből szer­zett vagyon elkob­zá­sá­ra is tett indít­ványt.