Főoldal » Hírek » Felfüggesztett börtönre számíthat a közúti baleset okozója - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lép­ve oko­zott köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet, és még segít­sé­get sem nyúj­tott a kocsi­já­ban szál­lí­tott kis­ko­rú sérülteknek.

A vád­lott 2021. janu­ár 24-én, 19 óra 30 perc­kor már éjje­li sötét­ség­ben, három utast szál­lít­va vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját Kis­bá­gyon lakott terü­le­tén. A meg­en­ge­det­tet jelen­tő­sen meg­ha­la­dó, egy­ben az útvi­szo­nyok­hoz képest is lénye­ge­sen eltúl­zott, mint­egy 95-100 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett, ezért egy kanyar­ban a jármű lesod­ró­dott az úttest­ről, és a víz­el­ve­ze­tő árok falá­nak ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a gép­ko­csi­ban utazó két kis­ko­rú lány meg­sé­rült, egyi­kük­nek a hom­lok­csont­ja és a bal olda­li szem­göd­re is eltö­rött, a másik kis­ko­rú utas pedig könnyebb, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Bár a bal­eset követ­kez­té­ben a lányok jól lát­ha­tó, vérző sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, és több jármű is meg­állt az árok­ba csú­szott autó mel­lett segít­sé­get nyúj­ta­ni, a vád­lott a fel­aján­lá­so­kat eluta­sí­tot­ta, a sérü­lést szen­ve­dett uta­sa­i­hoz men­tőt nem hívott, így nem nyúj­tott tőle elvár­ha­tó segít­sé­get az álta­la elő­idé­zett bal­eset követ­kez­té­ben meg­sé­rült utasainak.

A két sérült lányt végül egy idő­köz­ben a hely­szín­re érke­ző sze­mély szál­lí­tot­ta kór­ház­ba, ahol sérü­lé­se­i­ket ellátták. 

A bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­vel szem­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ég köz­úti bal­eset oko­zá­sa és két rend­be­li, a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa miatt emelt vád­tat, vele szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és a jár­mű­ve­ze­tés­től való eltil­tá­sát indítványozta.

Az ügy­ben első­fo­kon a Pász­tói Járás­bí­ró­ság dönt.