Főoldal » Hírek » Felfüggesztett szabadságvesztésre számíthat a baleseti sérültet magára hagyó sofőr - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves szlo­vák állam­pol­gár ellen, aki elütött egy ittas sze­mélyt, aki­nek nem nyúj­tott segítséget.

A vád sze­rint a férfi 2021. júli­us 14-én, haj­nal­ban, Nagy­oro­szi terü­le­tén veze­tett, miköz­ben az előt­te lévő útsza­ka­szon feküdt egy sötét, fény­el­nye­lő színű ruhá­za­tot vise­lő, ittas férfi. A vád­lott nem ész­lel­te az ala­kot, csak mikor áthaj­tott rajta. Mint­egy 200 méter meg­té­te­lét köve­tő­en vissza­ment a hely­szín­re, ott meg­állt, azon­ban a jár­mű­ből nem szállt ki, hanem rövid idő után elhajtott.

Mint­egy fél óra eltel­té­vel egy arra köz­le­ke­dő autós vette észre az úttes­ten fekvő sér­tet­tet, és hozzá segít­sé­get hívott. A sérült sze­mély ekkor még esz­mé­le­té­nél volt, azon­ban a kiér­ke­ző men­tők szak­sze­rű ellá­tá­sa elle­né­re a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A bal­eset oka az volt, hogy a néhai sér­tett meg­szeg­te a gya­lo­go­sok­ra vonat­ko­zó KRESZ elő­írást, misze­rint köte­les tar­tóz­kod­ni min­den olyan maga­tar­tás­tól, amely az úttes­ten hala­dó jár­mű­vek veze­tő­it meg­za­var­hat­ja vagy megtévesztheti.

A nyo­mo­zás során elvég­zett bizo­nyí­tá­si kísér­let és az igaz­ság­ügyi műsza­ki szak­ér­tői véle­mény sze­rint a sér­tett csak fék­tá­vol­sá­gon belül volt ész­lel­he­tő, így a vád­lott­nak nem volt lehe­tő­sé­ge a bal­eset elhá­rí­tá­sá­ra – ugyan­ak­kor a bal­eset­tel érin­tett jármű veze­tő­je­ként segít­sé­get kel­lett volna nyúj­ta­nia a sérültnek.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze a 30 éves fér­fi­val szem­ben – aki a nyo­mo­zás során több mint két hóna­pig letar­tóz­ta­tás­ban volt – segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat, és figye­lem­mel bün­tet­len elő­éle­té­re, vala­mint arra, hogy a bal­eset oko­zá­sá­ért nem ter­he­li fele­lős­ség, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szemben.