Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Felgyújtotta a bálákat – vádemelés

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 24 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2018 szep­tem­be­ré­ben fel­gyúj­tott 2400 szal­ma­bá­lát, és mint­egy 8 mil­lió forint össze­gű kárt oko­zott a tulajdonosnak.

A vád sze­rint az ittas elkö­ve­tő 2018. szep­tem­ber 23-án, kora este, szán­dé­ko­san fel­gyúj­tott Föl­de­ák hatá­rá­ban össze­sen 2400 szal­ma­bá­lát. A gyúj­to­ga­tás­sal a bálák tulaj­do­no­sá­nak, egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi cég­nek, mint­egy 8.000.000,- Ft össze­gű kárt oko­zott. A fér­fit a cse­lek­mény elkö­ve­té­se után a nyo­mo­zó ható­ság őri­zet­be vette, majd 2019. már­ci­u­sá­ig bűn­ügyi fel­ügye­let alatt állt.

A Makói Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szem­ben a Makói Járás­bí­ró­ság előtt. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a fel­füg­gesz­tés ide­jé­re ren­del­je el az elkö­ve­tő párt­fo­gó fel­ügye­le­tét és köte­lez­ze az oko­zott kár megtérítésére.

Az elkö­ve­tő a nyo­mo­zás során beis­me­rő val­lo­mást tett, ezért az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, a beszer­zett ira­tok alap­ján dönt­sön a bűnös­ség kérdésében.

A hely­szí­nen készült rend­őr­sé­gi fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-mint-ketezer-korbala-szalmat-gyujtott-fel