Főoldal » Archív » Felgyújtotta a házat és macsétával támadt a családra az elhagyott férfi

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 65 éves férfi ellen előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re, rész­ben tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt.

A vád­lott Mező­csát tele­pü­lé­sen élt, és évek óta sze­rel­mes volt egy szin­tén ott lakó fér­je­zett nőbe, aki­vel sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot is léte­sí­tett, amely 8 éven át tar­tott. 2017. ápri­lis hónap végén „meg­szök­tet­te” csa­lád­já­tól az asszonyt, és Emőd­re köl­töz­tek, ahová a nő magá­val vitte 3 éves fiú­gyer­me­két is.

A kap­cso­la­tuk azon­ban meg­rom­lott és 2017. júni­us hónap ele­jén az asszony a lányát hívta tele­fo­non, hogy haza akar­na menni. A dél­utá­ni órák­ban a nő lánya és két férfi rokon meg­je­len­tek abban a kocs­má­ban, ahol a vád­lott és az asszony ita­loz­tak, azért, hogy a nőt vissza­vi­gyék Mezőc­sát­ra. A vád­lott ezt nehez­mé­nyez­te, vala­mint azt is, hogy a nő elvit­te a bodza­sze­dé­sért kapott 25 000 Ft-ját, ezért távo­zá­suk­kor azt kia­bál­ta, „meg fog­tok halni, rátok fogom gyúj­ta­ni a házat!”

A vád­lott tele­fo­non fel­hív­ta az asszony fér­jét, és a csa­lád­ta­gok­kal beszél­ve, azzal fenye­get­te őket, hogy belo­csol­ja a házu­kat ben­zin­nel, levág­ja a fejü­ket, ami­kor alsza­nak, akkor fogja meg­öl­ni őket.

A vád­lott­nak pon­tos hely­is­me­re­te volt a csa­lád ingat­la­nát tekint­ve, így komo­lyan vet­ték a fenye­ge­tést, és a ház tera­szá­ra beké­szí­tet­tek tető­le­ce­ket és hat vödör vizet. Az esti órák­ban a ház­ban tar­tóz­ko­dott a házas­pár, fel­nőtt korú gyer­me­ke­ik, kis­ko­rú gyer­me­ke­ik és az uno­kák, össze­sen 17 fő.

Mind­annyi­an a kony­há­ban beszél­get­tek, ita­loz­tak, és vár­ták, hogy a vád­lott beváltja-e a fenye­ge­tő­zé­se­it. A vád­lott az éjsza­kai órák­ban gép­jár­mű­vé­vel meg­ér­ke­zett az ingat­lan­nal szom­szé­dos utcá­ba, az autó­ban még elfo­gyasz­tott 1 liter pálin­kát, magá­hoz vett egy álta­la készí­tett pet-palackot, abba motor­ben­zint töl­tött és egy tex­til­da­ra­bot tömött kanóc cél­já­ból. Éjfél körül a palack­kal és egy 49 cm pen­ge­hosszú­sá­gú macsé­tá­val bement a ház udva­rá­ra, a házas­pár háló­szo­bá­ján lévő szú­nyog­há­lót kivág­ta, az ablak­üve­get betör­te, és égő kanóc­cal a ben­zi­nes palac­kot bedob­ta a szo­bá­ba, amely miatt tűz kelet­ke­zett, és elekt­ro­mos rövid­zár­lat. A házas­pár ekkor a fran­cia­ágyon ült, míg a 3 éves gyer­mek meg­elő­ző­leg kiment a szo­bá­ból. Az asszony ész­re­vet­te a vád­lot­tat és kia­bál­ni kez­dett, a csa­lád­ta­gok elol­tot­ták a tüzet, és a házas­pár egyik fia kiment az udvar­ra, ahol a vád­lott macsé­tá­val rátá­madt. Meg­vág­ta a bal alkar­ját, vala­mint a hasán és a hóna alatt. A férfi véde­ke­zé­sül egy tetől­ecet vett magá­hoz, és azzal test szer­te meg­ütöt­te a vád­lot­tat, köz­ben segít­sé­gért kia­bált a test­vé­ré­nek, az kisza­ladt, de a vád­lott őrá is rátá­madt a macsé­tá­val, ekkor a kiér­ke­ző test­vér is egy tetől­ecet vett fel és azzal ütöt­te a vád­lot­tat, majd a mene­kü­lés­be kez­dett vád­lot­tat mind­két fér­fit tovább ütlegelte.

A vád­lott a vérző sérü­lé­sei és ittas­sá­ga okán a köze­li útke­resz­te­ző­dés­ben az autó­ja köze­lé­ben össze­esett, a kiér­ke­ző rend­őrök itt talál­tak rá.

A bán­tal­ma­zás során az asszony fiai 8 napon belül gyó­gyu­ló, míg a vád­lott orr­csont­tö­rés­sel, arckoponya-csonttöréssel járó 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el. A lakás­ban 194 254 Ft ron­gá­lá­si kár keletkezett.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.