Főoldal » Hírek » Felgyújtotta a melléképületet - letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja letar­tóz­tat­ta azt román fér­fit, aki 6 mil­lió forin­tos kárt oko­zott Makón.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2021. októ­ber 28. nap­ján, éjjel 1 óra­kor itta­san meg­je­lent az egyik Makó bel­te­rü­le­tén levő ház­nál, amely­nek lak­ha­tás­ra is hasz­nált mel­lék­épü­le­tét - eddig isme­ret­len okból - fel­gyúj­tot­ta. A gya­nú­sí­tott a sér­tett­nek - aki koráb­bi isme­rő­se - mint­egy 6 mil­lió forint kárt okozott.

A jelen­tős kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.