Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Felgyújtotta a parkoló gépkocsit – fotókkal – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki fel­gyúj­tott egy utcán par­ko­ló autót.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2024 már­ci­u­sá­ban, dél­után, Pécs bel­vá­ro­sá­ban egy utcán par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csit gyúj­tott fel. Az elkö­ve­tő égés­gyor­sí­tót öntött a gép­ko­csi szél­vé­dő­jé­re, mely anyag a motor­ház­te­tő és az ablak közöt­ti rése­ken keresz­tül a motor­tér­be is befolyt. Ezt köve­tő­en egy meg­gyúj­tott anya­got a gép­ko­csi­ra dobott, mely­nek követ­kez­té­ben az fel­gyul­ladt és az egész autó lán­gol­ni kezdett.

A gyors tűz­ol­tói beavat­ko­zás miatt a tüzet annak kitel­je­se­dé­se előtt meg­fé­kez­ték, így az a gép­jár­mű köz­vet­len kör­nye­ze­té­ben lévő autók­ra nem ter­jedt át, a ter­mé­sze­ti kör­nye­zet­re sem jelen­tett veszélyt.

Az autó totál­ká­ros lett, az oko­zott kár 900.000 forint. 

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a ron­gá­lás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A képe­ket a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a hely­szí­ne­lés során.