Főoldal » Hírek » Felgyújtotta a társasházat az egyik lakó - a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy keszt­he­lyi nő tavaly nyá­ron a lak­he­lyé­ül szol­gá­ló tár­sas­há­zi laká­sá­nak háló­szo­bá­já­ban öngyúj­tó­val fel­gyúj­tot­ta az ágy­ne­mű­jét, ami­től a szoba beren­de­zé­si tár­gyai is láng­ra kap­tak, majd a tűz az épü­let­re átter­jed­ve az ott lakók éle­tét és testi épsé­gét veszé­lyez­tet­te, vala­mint 170 milló forint kárt okozott.

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint 2021. júni­us 21-én dél­előtt 10 óra körü­li idő­ben a men­tá­lis egész­sé­gi álla­po­ta miatt gyógy­ke­ze­lés és gon­do­zás alatt álló nő egy keszt­he­lyi tár­sas­ház egyik első eme­le­ti laká­sá­ban tar­tóz­ko­dott. Az ágyon ülve egy öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta a pár­ná­ját, ami­től az ágy­ne­mű láng­ra kapott. A nő egy másik pár­ná­val csap­kod­ni kezd­te a tüzet, majd azzal fel­hagy­va elhagy­ta a lakást. A lán­gok gyor­san tovább ter­jed­tek a szo­bá­ban az éghe­tő tár­gyak­ra, és 2-3 per­cen belül meg­gyul­ladt a födém is.

A lakás födé­mét átéget­ve a tűz a pad­lás­tér­be jutott, ahol kb. 15-20 perc alatt a tel­jes tető­szer­ke­zet­re átter­jedt, onnan tovább ter­jedt a lakás többi helyi­sé­gé­re és a szom­szé­dos laká­sok­ra. A lakók érte­sí­té­se alap­ján kiér­ke­ző tűz­ol­tók az oltást meg­kezd­ték, azon­ban a tár­sas­ház első eme­le­ti 5 laká­sa tel­je­sen kiégett. A födém és a tető faszer­ke­ze­té­nek egy­sé­ge meg­bom­lott, a fage­ren­dák elmoz­dul­tak, a laká­sok hasz­nál­ha­tat­lan­ná vál­tak a geren­dák rom­bo­lá­sa, a füst és a korom miatt. A föld­szin­ti hét lakás­ba a tűz nem tudott átter­jed­ni, de azok­ban az oltás­ra hasz­nált víz tett kárt.

Az eset során sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, de a tűz­gyúj­tás veszé­lyez­tet­te az épü­let lakó­it és az épü­let kele­ti olda­lá­nak tető­szer­ke­ze­té­hez kap­cso­ló­dó műem­lék épü­le­tet, mely­re oltás hiá­nyá­ban nagy­já­ból 10 perc alatt a tűz átter­jedt volna. A nő cse­lek­mé­nyé­vel 170 mil­lió forint kárt okozott.

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség a külö­nö­sen nagy kárt okoz­va elkö­ve­tett köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­tét elkö­ve­tő nő kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sé­nek elren­de­lé­sét indítványozza.