Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Felgyújtotta a turista kilátót egy férfi – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen ron­gá­lás bűn­tet­te miatt, aki a szom­szé­dos tele­pü­lés fa szer­ke­ze­tű turis­ta kilá­tó­ját felgyújtotta. 

A vád­irat sze­rint a bor­so­di vád­lott 2023. már­ci­us ele­jén, éjsza­ka, barát­nő­jé­vel elment a szom­szé­dos falu turis­ta kilá­tó­já­hoz. A kije­lölt tűz­ra­kó helyen szá­raz gallya­kat gyűj­tött és tüzet gyúj­tott. Egy égő fada­rab­bal a három­szin­tes fa szer­ke­ze­tű turis­ta kilá­tó lába­za­tát meg­gyúj­tot­ta, majd elhagy­ta a hely­színt. A tűz tovább­ter­jedt a fel­épít­mény­re, a kilá­tó kidőlt és a föl­dön égve jelen­tős rész­ben meg­sem­mi­sült, tel­je­sen hasz­nál­ha­tat­lan­ná vált. A tüzet a hely­szín­re érke­ző kataszt­ró­fa­vé­de­lem mun­ka­tár­sai oltot­ták el.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel közel hét­mil­lió forint ron­gá­lá­si kárt okozott.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.