Főoldal » Hírek » Felgyújtotta a volt párját - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség ember­ölés kísér­le­té­vel vádol­ja azt a fér­fit, aki nem tudta fel­dol­goz­ni, hogy a párja sza­kít vele, ezért gáz­ola­jat öntött rá és meggyújtotta.

A vád­lott sze­rel­mi kap­cso­lat­ban volt a sér­tett nővel, aki 2021 tava­szán elha­tá­roz­ta, hogy véget vet a viszony­nak és ezt közöl­te is a vádlottal.

A férfi egy ápri­li­si napon az esti-éjszakai órák­ban a sér­tet­tel együtt annak laká­sá­ban volt. Vitat­koz­tak, majd reg­gel a vád­lott gép­ko­csi­val elment. A férfi nem tudta fel­dol­goz­ni a sza­kí­tást, ezért elha­tá­roz­ta, hogy végez a sér­tet­tel. Ennek érde­ké­ben gáz­ola­jat szer­zett, azt kan­ná­ban magá­val vitte a sér­tett házá­hoz. A nő az ajtó­ban állt, a vád­lott oda­ment hozzá, gáz­olaj­jal lelo­csol­ta, majd öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta a sér­tett ruháját.

A nő igye­ke­zett elol­ta­ni a tüzet, ami­ben a vád­lott meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni. A nő végül be tudott sza­lad­ni a lakás­ba, ahol a für­dő­szo­bá­ban víz­zel és kéz­zel elol­tot­ta a tes­tén és ruhá­za­tán égő lán­go­kat. Kérte a vád­lot­tat, hogy érte­sít­se egyik barát­nő­jét. A vád­lott ele­get tett a kérés­nek, elment a barát­nő­ért és elvit­te a sér­tett­hez, akit később a barát­nő szál­lí­tott kórházba.

A férfi bán­tal­ma­zá­sá­tól a sér­tett a tel­jes test­fel­szín kb. 35%-át érin­tő II-III. fokú égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, azok­kal össze­füg­gés­ben gyul­la­dá­sos, fer­tő­zé­ses szö­vőd­mé­nyek, szep­ti­kus álla­pot, több­szer­vi elég­te­len­ség ala­kult ki, ami a keze­lé­sek hatá­sá­ra ren­de­ző­dött. A sér­tett­nél köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot jött létre, sérü­lé­sei alkal­ma­sak let­tek volna a halál előidézésére.

A vád­lott cse­lek­mé­nye előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le tíz évtől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó szabadságvesztés.