Főoldal » Archív » Felgyújtotta hajléktalan társát - különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A fedél nél­kü­li férfi a vád sze­rint meg­gyúj­tot­ta alvó társa fek­he­lyét, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett súlyos fokú égési sérü­lé­se­ket szenvedett. 

A haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó két férfi a vád­bé­li idő­szak­ban egy Buda­pest XII. kerü­let, Már­vány utcai tár­sas­ház belső udva­rán, a lép­cső alat­ti részen ala­kí­tott ki magá­nak fek­he­lyet föld­re fek­te­tett szi­vacs matracból.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. októ­ber 21-én dél­után alko­holt fogyasz­tott, majd ittas álla­pot­ban a fenti tár­sas­ház­hoz ment. Ami­kor a fek­hely­hez ért, látta, hogy azt a sér­tett elfog­lal­ta, és emi­att fel­ide­ge­sí­tet­te magát. Ekkor a vád sze­rint dühé­ben a szi­vacs mat­rac­hoz lépett, azt meg­nyúj­tot­ta, ami­nek követ­kez­té­ben az azon fekvő sér­tett ruhá­za­ta is láng­ra kapott.

A vád­lott ezután elhagy­ta a ház udva­rát. A tüzet a ház­ban lakók ész­lel­ték, és a tűz­ol­tók kiér­ke­zé­sé­ig meg­kezd­ték az oltást.

A sér­tett súlyos égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, mind­két kezén és lábán, vala­mint az arcán is meg­égett, miköz­ben mind­vé­gig esz­mé­le­té­nél volt, ezál­tal az égési sérü­lés elszen­ve­dé­se igen inten­zív fáj­da­lom­mal járt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – az ügyé­szi indít­vány­ra figye­lem­mel - 20 évig ter­je­dő szabadságvesztés.