Főoldal » Hírek » Felgyújtotta matracát a börtönben - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség ron­gá­lás­sal vádol­ja azt a fog­va­tar­tot­tat, aki a zár­ká­ban fel­gyúj­tot­ta mat­ra­cát.

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 30 éves férfi a Sop­ron­kő­hi­dai Fegy­ház és Bör­tön­ben töl­töt­te sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét. Ennek során, 2021 ápri­li­sá­ban a zár­ká­já­ban egye­dül tar­tóz­ko­dó elkö­ve­tő egy öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta az ágyon lévő szi­vacs­mat­ra­cot. A vád­lott ezt köve­tő­en csak nézte a tüzet, majd mikor az kez­dett erő­söd­ni beme­ne­kült a zár­ká­ban lévő WC-be.

Idő­köz­ben a tűz­jel­ző rend­szer jel­zett, a fegy­őrök elkezd­ték keres­ni a tűz helyét, és kime­ne­kí­tet­ték a ter­hel­tet a zár­ká­ból. A tűz­ben ugyan­ak­kor a zárka beren­de­zé­si tár­gyai - így pl. az LCD TV is - meg­ron­gá­lód­tak, elég­tek, az egész zár­kát fel kel­lett újí­ta­ni. A tet­tes a cse­lek­mé­nyé­vel több, mint 180.000 forint kárt oko­zott.

Az ügyész­ség ron­gá­lás miatt emelt vádat a több­szö­rös vissza­eső vád­lott ellen, a mér­té­kes indít­vány beis­me­rés ese­té­re egy év bör­tön­bün­te­tés­re irá­nyul.

A nyo­mo­zás során a Sop­ro­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.