Főoldal » Hírek » Felgyújtották a járművet a nyomok eltüntetéséhez- vádemelés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A lopás vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik előbb mala­co­kat lop­tak, majd egy gép­ko­csit akar­tak ellop­ni, azon­ban bein­dí­ta­ni­uk nem sike­rült, ezért azt  felgyújtották.

A vád­irat sze­rint két férfi a Komá­rom­hoz köze­li ser­tés­te­lep­ről 2020. júli­us 27-ére vir­ra­dó­an egy 120 kg-os ser­tést, 5 darab 20 kg-os válasz­tá­si mala­cot, gáz­pa­lac­kot, per­zse­lőt, talics­kát, akku­mu­lá­tort lopott el össze­sen 202.900,- Ft. érték­ben, eze­ket gép­ko­csi­val szál­lí­tot­ták el a telep­ről. Az elkö­ve­tők a disz­nót levág­ták, a fel­dol­go­zott húst közö­sen fel­hasz­nál­ták. A gáz­pa­lac­kot, a per­zse­lőt és az akku­mu­lá­tort az elkö­ve­tők néhány nap­pal múlva vissza­vit­ték a sér­tett­nek, vala­mint kár­té­rí­tés­ként  50.000,-Ft-ot fizet­tek neki.

A két férfi 2020. augusz­tus 5-én 22 óra körü­li idő­ben egy szar­vas­mar­ha­te­lep­hez veze­tő úton fel­fi­gyelt egy nyit­va hagyott gép­ko­csi­ra. Az elkö­ve­tők egyi­ke siker­te­le­nül pró­bál­ta meg bein­dí­ta­ni a jár­mű­vet, hogy azt eltu­laj­do­nít­sák. Ezután az üzem­kép­te­len jár­mű­vet a közel­ben lévő bokros-fás terü­let­re eltol­ták és ott fel­gyúj­tot­ták azért, hogy a nyo­mo­kat eltün­tes­sék. Az egyik férfi öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta az ülés kár­pit­ját, a tűz szét­ter­jedt a gép­ko­csi bel­se­jé­ben, emi­att a 422.000,- Ft érté­kű jármű tel­je­sen kiégett.

A komá­ro­mi rend­őrök nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a külö­nös vissza­eső fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, a vissza­eső fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.