Főoldal » Hírek » Félholtra verte a feleségét - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy vita során olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta a nehe­zen mozgó, lerom­lott egész­sé­gi álla­po­tú fele­sé­gét, hogy 11 bor­dá­ja eltört. A tanya­gond­nok talált rá az ágy­ban fekvő, elha­nya­golt, kiszá­radt és zavart álla­pot­ban lévő asszonyra.

A vád­irat sze­rint a kis­kő­rö­si házas­pár 23 évig tartó kap­cso­la­ta az oly­kor köl­csö­nös tett­le­ges­sé­gig faju­ló vesze­ke­dé­sek miatt hul­lám­zó volt. Időn­ként szét­köl­töz­tek, majd idő­vel fel­vet­ték egy­más­sal a kap­cso­la­tot és leg­utóbb 2020 végé­től ismét együtt éltek a fele­ség kis­kő­rö­si tanyá­ján. A zár­kó­zott éle­tet élő házas­pár­nak láto­ga­tói nem vol­tak, a fele­ség nyug­dí­já­ból tar­tot­ták fenn magu­kat. A rend­sze­re­sen ita­lo­zó férj – az ügy vád­lott­ja – gyak­ran kért pénzt sze­szes ital­ra a sér­tet­től, ami­ből vita kere­ke­dett közöt­tük. Az asszony egész­sé­gi álla­po­ta ebben az idő­szak­ban jelen­tő­sen lerom­lott, nehe­zen járt és beszélt, rossz volt a látá­sa és a hal­lá­sa is.

A férj és a fele­ség között 2022 ápri­li­sá­ban ismét vita támadt, mely­nek során a férfi a fejre, nyak­ra, mell­kas­ra mért köze­pes embe­ri erőt meg­ha­la­dó üté­sek­kel súlyo­san bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet.  A 2022. ápri­lis 29-én a késő dél­előt­ti órák­ban az ingat­lan­nál meg­je­le­nő tanya­gond­nok talált rá az ágy­ban fekvő, kiszá­radt, elha­nya­golt és zavart álla­pot­ban lévő asszony­ra, aki­hez azon­nal men­tőt hívott.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 11 bor­dá­ja eltört és a fejé­től a lábá­ig zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A soro­zat bor­da­tö­rés miatt ráadá­sul köz­vet­len élet­ve­szé­lyes sérü­lés­ként jobb olda­li lég­mell is kiala­kult nála. A lerom­lott egész­sé­gi álla­po­tú, idős asszony a hosszú kór­há­zi ápo­lás elle­né­re 2022. júni­us 21-én éle­tét vesztette.

Az ügyész­ség a fér­jet élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék hoz döntést.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.