Főoldal » Archív » Feljelentés a jobbikos debreceni képviselő holokausztra utaló kijelentései miatt

Meg­ér­ke­zett a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség­re a Deb­re­ce­ni Zsidó Hit­köz­ség elnö­ké­nek fel­je­len­té­se a job­bi­kos deb­re­ce­ni önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­nek Deb­re­cen­ben 2014. janu­ár 12. nap­ján a „doni meg­em­lé­ke­zés” ren­dez­vé­nyen elhang­zott holo­kauszt­ra utaló kije­len­té­se miatt. Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. feb­ru­ár 14. napja óta nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta vagy kom­mu­nis­ta rend­sze­rek bűne­i­nek nyil­vá­nos taga­dá­sa bűn­tet­té­nek gya­nú­ja miatt nyo­mo­zást foly­tat, így a bead­ványt a már folya­mat­ban lévő eljá­rás­hoz továb­bít­juk, melyet az együt­tes vizs­gá­lat indokol.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - holokauszt