Főoldal » Hírek » Feljelentéssel leplezte a család előtt a bizonytalan befektetést a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat egy a 30-as éve­i­ben járó, eleki férfi ellen, aki több mint 1 mil­lió forin­tot fek­te­tett be krip­to­va­lu­tá­ba, de ezt csa­lád­ja előtt a rend­őr­sé­gen tett fel­je­len­tés­sel pró­bál­ta titok­ban tartani.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022 ápri­li­sá­ban meg­je­lent a Gyu­lai Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon, és fel­je­len­tést tett ami­att, hogy isme­ret­len sze­mély hoz­zá­fért a bank­szám­lá­já­hoz, amely­ről három tétel­ben, több mint 1 mil­lió forin­tot utalt át egy nem­zet­kö­zi pénz­ügyi szol­gál­ta­tó által veze­tett gyűjtőszámlára.

A fel­je­len­tés alap­ján a Gyu­lai Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zást ren­delt el infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt isme­ret­len tet­tes ellen. A férfi a fel­je­len­té­sé­ben elmon­dott állí­tá­sa­it későb­bi kihall­ga­tá­sa során meg­is­mé­tel­te, majd hóna­pok­kal később fel­tár­ta a fel­je­len­té­se és tanú­val­lo­má­sa valótlanságát.

Valót­lan beje­len­té­sét azért tette, mert ren­del­ke­zett egy kis pénz­zel, és azt be akar­ta fek­tet­ni krip­to­va­lu­ta bányá­szat­ba. Mivel a csa­lád­ja nem örült volna ennek, és azt sem akar­ta, hogy tud­ja­nak róla, ezért a tud­tuk nél­kül nyi­tott egy másik bank­szám­lát egy nem­zet­kö­zi pénz­ügyi szol­gál­ta­tó­nál, amely­re átutal­ta a fenti össze­get. Ezt a pénzt ezután tovább­utal­ta egy krip­to­va­lu­ta alszám­lá­ra, hátha tud azzal pénzt keres­ni. Valót­lan beje­len­té­se miatt a csa­lád­ja úgy tudta, hogy isme­ret­le­nek meg­ká­ro­sí­tot­ták őt.

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát kez­de­mé­nye­ző vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.