Főoldal » Hírek » Feljelentőből vádlott - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a Kom­lói Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon 2021 októ­be­ré­ben tett fel­je­len­té­sé­ben valót­la­nul állí­tot­ta, hogy meg­lop­ták. A vád­lot­tat a Kom­lói Járás­bí­ró­ság pró­bá­ra bocsátotta.

A vád­irat sze­rint a férfi elve­szí­tet­te mobil­te­le­fon­ját. Azt remél­te, ha emi­att fel­je­len­tést tesz, a mobil­szol­gál­ta­tó­tól kap új készü­lé­ket. A vád­lott bement a Kom­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, ahol fel­je­len­tést tett lopás miatt. Azt állí­tot­ta, hogy 2021. októ­ber 20-án, Pécsett, az egyik autó­bu­szon a vál­lá­ra akasz­tott övtás­ká­ját - benne tele­fon­já­val és kész­pénz­zel - lerán­tot­ta egy isme­ret­len sze­mély, aki a meg­ál­ló­ba érke­ző autó­busz­ról leszállt és elszaladt.

A Kom­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zást ren­delt el, amit az elkö­ve­tés helye sze­rint ille­té­kes Pécsi Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra tett át.

A nyo­mo­zó ható­ság elren­del­te a tele­fon körö­zé­sét, meg­ke­res­te a mobil­szol­gál­ta­tó­kat annak érde­ké­ben, hogy az elkö­ve­tő sze­mé­lyét meg­ál­la­pít­sák, a tele­font meg­ta­lál­ják. A fel­je­len­tőt tanú­kén­ti hall­gat­ták ki. Ekkor a férfi elmond­ta, hogy a fel­je­len­tés valót­lan, övtás­ká­val nem ren­del­ke­zett, nem járt Pécsett, tele­fon­ját pedig elve­szí­tet­te. A Pécsi Rend­őr­ka­pi­tány­ság a lopás miatt foly­ta­tott eljá­rást megszüntette.

Mivel a férfi valót­lan fel­je­len­tést tett, elle­ne a Bara­nya Megyei Rendőr-főkapitányságon ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge miatt indult nyo­mo­zás. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­val pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt. A Kom­lói Járás­bí­ró­ság az indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en a vád­lot­tat egy év hat hónap­ra pró­bá­ra bocsátotta.