Főoldal » Hírek » Félkilós kalapáccsal támadt hitvesére egy idős férfi Erdőtelken - fotóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölé­si kísér­let­tel vádol­ja az elkö­ve­tőt, aki ötven­hét évi házas­ság után követ­te el a súlyos bűn­cse­lek­ményt a közös otthonukban. 

A vád­irat sze­rint tavaly ápri­lis 23-án, dél­ben, a külön lak­rész­ben élő 76 éves vád­lott egy kala­páccsal a kezé­ben átment a moz­gás­kor­lá­to­zott sér­tett­hez, aki az ágyá­ban pihent. A szo­bá­ban a férfi min­den előz­mény nél­kül rátá­madt az asszony­ra, miköz­ben közöl­te vele, hogy „most meg­halsz”, majd e sza­vak kísé­re­té­ben a szer­szám­mal a fejé­re és a tes­té­re leg­alább tizen­hat ütést mért a táma­dás elhá­rí­tá­sá­ra álla­po­tá­nál fogva csak kor­lá­to­zot­tan képes nőre. Ezután – mivel úgy gon­dol­ta, hogy az asszony olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, melyek­be rövi­de­sen bele fog halni –  a vád­lott magá­ra hagy­ta a nejét, és vissza­vit­te a kala­pá­csot a fészer­be, a szer­szá­mok közé.

A sér­tett még a bán­tal­ma­zás alatt a keze ügyé­ben lévő mobil­te­le­fon­ról vész­hí­vást tudott indí­ta­ni a szom­széd­ba. Ezt a hívást ész­lel­te az ott lakó asszony, aki nyom­ban a hely­szín­re sie­tett, és segít­sé­get nyúj­tott az ágy­ban fekvő, erő­sen vérző isme­rő­sé­nek. A szom­széd­asszony révén került sor a men­tők és a rend­őr­ség érte­sí­té­sé­re is.

A vád­lott szán­dé­ka elle­né­re a bán­tal­ma­zás azért nem járt halá­los ered­ménnyel, mert a sér­tett tőle tel­he­tő­en pró­bál­ta a csa­pá­so­kat hárí­ta­ni, illet­ve a rugal­mas ágy­mat­rac és a párna jelen­tős mér­ték­ben tom­pí­tot­ta az üté­sek hatását.

A főügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál és fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a beszá­mí­tá­si képes­sé­gé­ben – rész­ben alko­ho­liz­mu­sa miatt – enyhe fok­ban kor­lá­to­zott elkövetőt.

A vád­ha­tó­ság az ügy­ben arra tett indít­ványt, hogy a tör­vény­szék vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki a fér­fi­val szem­ben, egy­ben álla­pít­sa meg, hogy ebből a bün­te­tés­ből nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság hatá­ro­zott időre tilt­sa el a vád­lot­tat a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, és köte­lez­ze őt a fel­me­rült több­száz­ezer forin­tos bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.