Főoldal » Archív » Fellebbez az ügyészség a Csehországban taxisra támadó férfiak ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a ter­hel­tek ellen társ­tet­tes­ként, nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A bíró­ság íté­le­té­ben bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­ta­kat előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, az idő­sebb fér­fit, mint bűn­se­gé­det. Ezért a bíró­ság a fia­ta­labb fér­fit 9, tár­sát 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re és ehhez iga­zo­dó köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a mai napon az íté­let ellen, a vád­lot­tak ter­hé­re, téves minő­sí­tés miatt, a társ­tet­te­si elkö­ve­té­si alak­zat meg­ál­la­pí­tá­sa, vala­mint a sza­bad­ság­vesz­té­sek súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.

Az ered­mé­nyes vád­eme­lés­ről szóló koráb­bi köz­le­mény itt olvasható:

Első­fo­kú íté­let a Cseh­or­szág­ban taxis­ra táma­dó fér­fi­ak ügyé­ben – ered­mé­nyes vádemelés