Főoldal » Archív » Fellebbez az ügyészség a polgárőrt bántalmazó két férfi ügyében

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be a Sze­ren­csi Járás­bí­ró­ság  íté­le­te ellen, mely­ben a bíró­ság két fér­fit köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt 6, illet­ve 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt, vala­mint ehhez iga­zo­dó tar­tam­ban eltil­tot­ta őket a köz­ügyek gyakorlásától.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye