Főoldal » Archív » Fellebbezést jelentett be az ügyész a bíróság ítélete ellen a köznyelven „Bróker Józsiként” elhíresült csaló férfi ügyében

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség még 2017. évben emelt vádat 62 rend­be­li csa­lás bűn­tet­te miatt a fér­fi­val szemben.

A vád sze­rint a férfi 2007-2015. évek­ben pénz­ügyi tanács­adó­ként kötött isme­ret­sé­ge­ket Jász-Nagykun-Szolnok megyé­ben, Pest megyé­ben illet­ve a fővá­ros­ban lakó sértettekkel.

Áldo­za­ta­i­nak bizal­mát a ked­ve­ző befek­te­té­si lehe­tő­ség, magas kamat, illet­ve jelen­tős hozam ígé­re­té­vel nyer­te el, ami­kor a sér­tet­tek rábíz­ták meg­ta­ka­rí­tá­sa­i­kat. A rásze­dett embe­rek­től kicsalt pénz össze­ge 500.000 forint 42 mil­lió forint között változott.

A férfi a bün­te­tő­el­já­rás meg­in­du­lá­sát köve­tő­en kül­föld­re szö­kött, majd elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján Német­or­szág­ban sike­rült őt elfogni.

A bizo­nyí­tá­si eljá­rás befe­jez­té­vel a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat 2019. júni­us 5. nap­ján kihir­de­tett íté­le­té­ben bűnös­nek mond­ta ki 61 rend­be­li csa­lás bűn­tet­té­ben és vele szem­ben 6 év 6 hónap bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tést sza­bott ki. 26 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó vagyon­el­kob­zást ren­delt el és ren­del­ke­zett a sér­tet­tek által beje­len­tett pol­gá­ri jogi igé­nyek­ről is.

Az íté­let ellen az ügyész a kisza­bott bün­te­tés súlyos­bí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be és egy­ben indít­vá­nyoz­ta a bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, mert állás­pont­ja sze­rint a vád­lott szö­ké­sé­nek a veszé­lye tovább­ra is megállapítható.

A Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság a kény­szer­in­téz­ke­dés­re irá­nyu­ló ügyé­szi indít­ványt eluta­sí­tot­ta és a vád­lott sza­bad­láb­ra helye­zé­sét ren­del­te el, mely vég­zés­sel szem­ben az ügyész ugyan­csak fel­leb­be­zést jelen­tett be.

Az íté­le­ti ren­del­ke­zés­sel szem­ben a vád­lott és védő­je is jog­or­vos­lat­tal élt.

A fel­leb­be­zé­sek elbí­rá­lá­sá­val a vád­lot­tal szem­ben folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás másod­fo­kon a Szol­no­ki Tör­vény­szé­ken folytatódik.